Pla zonal de les carreteres locals

El Pla Zonal es redacta a proposta del departament de la Diputació de Barcelona que té atribuïdes les funcions en matèria de carreteres, amb els vistiplau del titular del departament esmentat.

La Diputació de Barcelona va aprovar inicialment, en sessió plenària del dia 19 de juliol de 2018, el Pla  Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona i va sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública mitjançant anuncis al BOPB i al DOGC, acabant el termini de presentació d’al·legacions formalment el 26 de setembre de 2018. En paral·lel a aquest procés de tramitació del Pla s’ha portat a terme la tramitació ambiental del Pla a partir del procediment ordinari d’avaluació ambiental estratègica que culmina amb la Declaració Ambiental Estratègica favorable al març de 2019 per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Revisat el contingut del Pla per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, es van incorporar les prescripcions d’aquesta revisió en una nova versió del Pla Zonal que la Diputació de Barcelona va aprovar en sessió plenària del dia 30 d’abril de 2020 als efectes d’aprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, de la definició de la xarxa local de carreteres, el qual es va trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya als esmentats efectes.

En data 12 de juny de 2020, per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, s’aprovà la definició de la xarxa local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, i una vegada acomplerts tots els tràmits previstos en la normativa vigent, la Diputació de Barcelona va procedir a l’aprovació definitiva del Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona en sessió plenària de 30 de juliol de 2020, essent el primer Pla d’aquestes característiques aprovat definitivament a Catalunya.

En el següent enllaç es pot consultar el contingut final del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la província de Barcelona, amb data de juliol de 2020: