Com treballem?

L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social té com a missió promoure la garantia i l’accessibilitat als drets socials, civils i de ciutadania, a través dels suport als municipis i ens locals de la província de Barcelona en els àmbits:

 • dels serveis socials
 • la igualtat
 • la convivència
 • el cicle de vida
 • la salut pública
 • la protecció de les persones consumidores

L’Àrea treballa amb la visió de promoure la igualtat, tenint en compte les diversitats i les desigualtats socials i per motius de gènere, generacional, funcional i d’origen de les persones. 

Alhora, es planteja com a missió contribuir a la sostenibilitat social, una de les dimensions del desenvolupament sostenible promogut per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, juntament amb la sostenibilitat econòmica i mediambiental, que es basa en garantir unes condicions de vida adequades, la redistribució de recursos i la inclusió social, alhora que es promou la igualtat d’oportunitats, la salut i el benestar, la convivència i la cohesió social. 

L’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social s’estructura en quatre gerències.

Té per finalitat donar suport als ajuntaments perquè puguin prestar, en condicions de qualitat i d’equitat territorial, els Serveis Socials Bàsics.

Actua per fomentar i protegir la salut de les persones i impulsa noves polítiques locals de salut.

Treballa conjuntament amb els ens locals per la promoció de la igualtat i la convivència.

Els Serveis Residencials d'Estades Temporals i el programa Respir milloren la qualitat de vida de les famílies cuidadores.

Amb qui treballem?

Des de l’Àrea s’ofereix suport als municipis i ens locals de la província de Barcelona des d’una acció de cooperació local i d’aposta per a la innovació social. El suport és:

 • Econòmic
 • Tècnic
 • Material
 • Tecnològic
 • Formatiu