Pla zonal

El Pla zonal en xifres

 

 

Pla per millorar l’accessibilitat al territori

El 30 de juliol de 2020 s’aprova el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, un document inèdit i innovador per racionalitzar, actualitzar i ordenar la xarxa local de carreteres de la província de Barcelona.

El Pla Zonal suposa el retorn a la tradició centenària de planificació viària de la Diputació de Barcelona, que fa més de 40 anys que no disposa d’un document similar, i dona continuïtat als Plans de Camins Veïnals d’inicis del segle XX.

El nou Pla té en compte els canvis que han experimentat les carreteres locals en aquests anys: camins que han passat a fer de carreteres sense tenir l’amplada necessària; carreteres que han caigut en desús; augment de la diversitat d’usuaris (cotxes, bicicletes, gent passejant...), nous i ambiciosos objectius ambientals, etc.

El principal objectiu del Pla és millorar les condicions d’accessibilitat del territori a totes les persones, sobretot les dels municipis més petits que no disposen de connexions adequades amb la xarxa de carreteres, una necessitat indispensable perquè puguin accedir a la sanitat, l’educació, l’oci o la cultura.

El Pla tindrà una vigència de 15 anys i es preveu revisar-lo cada 5 anys per adaptar-lo en cada moment a la realitat.

Un pla per millorar
Un pla per millorar
Actuacions previstes
Actuacions previstes
Beneficis
Beneficis

Un pla per millorar les carreteres

L’objectiu principal del Pla és garantir i millorar les condicions d’accessibilitat al territori per a totes les persones, especialment per a les que viuen en aquells municipis més petits que no disposen de connexions adequades amb la xarxa de carreteres.

La millora de l’accessibilitat esdevé fonamental per poder accedir a serveis essencials (sanitat, educació, cultura i oci...), per frenar el despoblament d’algunes zones del territori i per augmentar la seva competitivitat econòmica.

A més d’aquell objectiu principal, el Pla Zonal té altres objectius:

  • Vertebrar i reequilibrar el territori, facilitant la comunicació entre diferents nuclis de població o d’activitat econòmica, i ajudant a fixar la població, especialment en el món rural.
  • Mantenir i impulsar l’activitat econòmica, sobretot en entorns rurals o aïllats per l’orografia (zones de muntanya), facilitant noves activitats que diversifiquin l’economia local com ara activitats lligades a l’oci, l’esport o el turisme rural.
  • Afavorir un desenvolupament sostenible del territori, potenciant el manteniment i la modernització de les activitats agrícoles i ramaderes i facilitant que s’hi desenvolupin noves activitats respectuoses amb l’entorn.
  • Atendre la forta demanda del món local de millorar la gestió dels camins, davant la manca de recursos econòmics i tècnics que pateixen molts municipis.
  • Aprofitar al màxim les possibilitats dels camins i carreteres existents avui a la província, amb una inversió continguda que faci les millores imprescindibles en comptes d’obrir nous corredors. Així es maximitza la rendibilitat econòmica, social i ambiental de la xarxa de carreteres en conjunt. Fer una ordenació i racionalització global i coherent a tota la província de la xarxa local de carreteres.

Actuacions previstes

El Pla zonal actuarà sobre 776,1 quilòmetres de 207 carreteres i camins:

Actuacions en camins

Transformació de camins en carreteres, la titularitat de les quals correspondrà a la Diputació de Barcelona: 53 camins (143 km)

Millora de la seguretat viària dels camins, que seguiran sent de titularitat municipal: 68 camins (301 km)

Actuacions en carreteres

Carreteres a descatalogar perquè han quedat pràcticament en desús o s’han substituït per altres de millors: 87 trams de 82 carreteres (247 km)

Carreteres amb actuacions d’eixamplament i millora: 86 trams estrets de 63 carreteres (332 km)

Beneficis del pla

Per als usuaris

El Pla zonal reforça la seguretat viària i l’accessibilitat de la ciutadania als serveis bàsics. S’estima que facilitarà l’accessibilitat a 42.000 persones que viuen en 84 nuclis de població.

Per al territori

El Pla és respectuós i sostenible amb el territori. No crea noves infraestructures, ajuda a preservar el paisatge i l’entorn, afavoreix l’accés responsable al medi natural i facilita les tasques de prevenció, control i extinció d’incendis.

Per als sectors econòmics

El Pla facilita la implantació de noves activitats econòmiques, amb el consegüent creixement del PIB i l’ocupació. S’estima que es crearan 200 llocs de treball cada any, entre ocupacions directes i induïdes.

Per als ajuntaments

El Pla dona suport a la gestió viària i a l’estalvi en la conservació dels camins. Les actuacions en camins beneficien 150 municipis, que s’estalviaran 1,3 milions d’euros a l’any en despeses de conservació.

Per a la xarxa de carreteres

El Pla racionalitza la gestió de la xarxa de carreteres, de manera que les administracions que les gestionaran seran les que hi estan especialitzades i disposen dels recursos tècnics i econòmics adequats.