Retribucions membres electes

Informació en procés d'actualització.

Els membres electes de la Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, perceben les següents retribucions, a raó de catorze mensualitats per any:

Dedicació exclusiva

Càrrec Electes Codi retributiu
Presidenta Lluïsa Moret Sabidó

A1

Vicepresidents/es; membres de la Comissió Executiva i diputats/des presidents/es dels grups polítics

Marta Farrés Falgueras
Dionís Guiteras i Rubio
Candela López Tagliafico
Marc Castells i Berzosa
Eva Baró Ramos
Josep Triadó i Bergés
Pilar Díaz Romero
Jordi Martí Grau
Sergi Vallès Domingo
Josep-Ramon Mut i Bosque
Núria Parlon Gil
Meritxell Budó i Pla
Xavier García Albiol
Jordi Albert de la Fuente i Miró
Maise Balcells Mundet

A2
Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des
delegats/des; diputats/des adjunts/es; diputats/es
portaveus dels grups polítics i diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics

Alba Barnusell Ortuño
Carles Ruiz Novella
Joan Josep Galiano i Peralta
Eva Menor Contador
Marc Serra Soler
Xesco Gomar Martín
Javi Silva Pérez
Ana M. Martínez Martínez
Glòria Colom i Puigbò
Xavier Amor Martín
Abigail Garrido Tinta
Jordi Fàbrega i Colomer
Ramon Bacardit Reguant
Aïda Llauradó Álvarez
Manu Reyes López
Raül Garcia Ramírez

A3

 

Els membres electes de la Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial, perceben les següents retribucions, a raó de catorze mensualitats per any:

Dedicació parcial

Càrrec Electes Codi retributiu
Vicepresidents/es; membres de la Comissió Executiva i diputats/des presidents/es dels grups polítics, amb dedicació parcial

 

A4

Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des delegats/des; diputats/des adjunts/es; diputats/es portaveus dels grups polítics i diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics, amb dedicació parcial

Antoni Vélez i Barajas
Raquel Albiol i Gilabert
Jesús Naharro Rodríguez
Olga Serra Luque
Daniel Gracia Álvarez

A5

 

Indemnització per assistències

Els membres de la corporació que perceben indemnització per assistències són els següents:

Informació en procés d'actualització.
Càrrec Electes
Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des delegats/des; diputats/des Filo Cañete Carrillo
David Escudé i Rodríguez
Maria Eugènia Gay Rosell
David Quirós Brito
Jaume Oliveras i Maristany
Eva Soler i Guallar
Victòria Alsina Burguès
Neus Munté Fernàndez
Jordi Puigneró i Ferrer
Joan Rodríguez i Portell
Marc Verdaguer i Montanyà
Francina Vila i Valls
Gemma Tarafa Orpinell
Daniel Sirera Bellés

 

Les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions informatives i de Seguiment, solament les poden percebre els electes que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial i es fixen les següents quanties:

  • Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 954,82 €
  • Per assistència efectiva a les Comissions informatives i de Seguiment i a la Comissió Especial de Comptes: 438,10 €

El nombre de les assignacions  per l'assistència a les sessions de les diferents Comissions informatives i de Seguiment en què estan integrats els diputats i diputades, i que es fan efectives mensualment, ha de ser com a màxim de dues al mes.

Taula retributiva dels diputats de la Diputació de Barcelona - any 2023

Codi retributiu Retribució bruta mensual
A1 7.984,39 euros
A2 7.152,70 euros
A3 6.368,35 euros
A4

5.364,53 euros (75%)

3.647,88 euros (51%)

1.788,18 euros (25%)

A5

4.776,26 euros (75%)

3.247,86 euros (51%)

1.592,09 euros (25%)

Acords i decrets