Registre d'interessos

El Registre d'interessos és un registre que es constitueix en cada corporació, on s'inscriuen les declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que tenen l'obligació de fer-ho, sobre les seves activitats econòmiques i possibles causes de incompatibilitat, i sobre la seva situació patrimonial.

Dins l'enllaç Registre d'interessos es pot trobar informació sobre la normativa, indicacions de com presentar la documentació a la Diputació de Barcelona, així com els models de declaració i els formularis de declaració, a més del registre especial de béns patrimonials.

 

Accés de nous electes

Abans de prendre possessió del càrrec de diputat o diputada de la Diputació de Barcelona, cal formular les declaracions de béns i patrimoni i causes de possibles incompatibilitats i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics.

Aquestes declaracions han d'omplir-se seguint els formularis en línia que la corporació posa a l'abast a l'enllaç següent: Documentació nous electes

L'esmentat enllaç també inclou la documentació que s'ha de presentar, així com els telèfons i les adreces electròniques per resoldre qualsevol dubte o formular consultes.

 

Portal de Transparència

Les lleis de transparència vigents obliguen que aquesta informació estigui incorporada al Portal de transparència de la Diputació de Barcelona, respecte dels membres electes, el personal directiu professional i els funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local.

Pot ampliar-se la informació accedint a l'enllaç següent: Portal de Transparència