Comissions informatives i de seguiment de les àrees

Informació en procés d'actualització.

 

Composició i funcions

Les Comissions informatives i de seguiment són els òrgans permanents d'estudi, d'informe i de consulta sobre aquells assumptes que hagin de ser sotmesos al Ple, com també responsables del seguiment de la gestió dels òrgans de la Diputació. També poden emetre dictàmens en relació amb els assumptes del seu àmbit, si són de la competència de la Junta de Govern i si aquesta ho requereix.

Tots els diputats i diputades tenen dret a participar en les comissions, en representació del seu grup polític. El Ple determina el nombre i els components de cada Comissió informativa segon el criteri de proporcionalitat i també l'adscripció concreta, a proposta de la Junta de Portaveus.

El Ple, a proposta de la Presidència, determina les Àrees en què s'ha d'estructurar l'àmbit de competències de la Diputació. La Presidència designa un diputat o diputada responsable de cada Àrea, que ostenta alhora la presidència de la Comissió respectiva.

Activitat

Les Comissions informatives celebren una sessió ordinària, com a mínim, un cop al mes.

Comissions per a cada àrea competencial 2023-2027

Informació en procés d'actualització.

Comprèn les matèries de l’Àrea de Presidència; de l’Àrea de Serveis Generals i Transició Digital i de l’Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació.

Presidenta: Sra. Marta Farrés Falgueras
Presidència suplent: Sr. Dionís Guiteras i Rubio

Vocals:

Comprèn les matèries de l’Àrea d’Infraestructures i Territori; de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica; de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana i de l’Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda.

Presidenta: Sra. Candela López Tagliafico
Presidència suplent: Sr. Sergi Vallès i Domingo

Vocals:

Comprèn les matèries de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme i de l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública.

President: Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Presidència suplent: Sra. Eva Menor Cantador

Vocals:

Comprèn les matèries de l’Àrea de Cultura; de l’Àrea d’Educació; de l’Àrea d’Esports i Activitat Física; de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat i de l’Àrea de Feminismes i Igualtat.

Presidenta: Sra. Maria Eugènia Gay Rosell
Presidència suplent: Sr. Jordi Martí Grau

Vocals:

Tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les comissions informatives i de seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el nombre de diputats i diputades, proporcional a la seva participació en el Ple, següent: 

Respecte a totes les comissions informatives i de seguiment a les quals fa referència l’apartat segon de la part dispositiva d’aquest dictamen (Acord plenari núm. 113/2023), el nombre de membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent:

  • Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura del Progrés ....... 5
  • Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal .................... 3
  • Junts per Catalunya – Compromís Municipal .................................... 3
  • En Comú Podem - Confluència ......................................................... 1
  • Partit Popular ..................................................................................... 1
  • VOX ................................................................................................... 1
  • Tot per Terrassa ................................................................................. 1
  • Junts per Igualada .............................................................................. 1
  • Impulsem el Penedès ......................................................................... 1

 

Anuncis i Acords

  • Creació de les àrees, de les Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, en proporció al nombre de diputats i diputades que a cada grup polític li correspon al Ple (publicació BOPB).