Comissió Executiva

 

Composició i funcions

La Comissió Executiva està formada per la Presidència i set diputats i diputades dels que componen el Ple de la Diputació.

Té com a principals funcions assessorar la Presidència en tots els aspectes referents al govern de la Diputació, col·laborar amb la Presidència en la fixació de l'ordre del dia de la Junta de Govern, establir els criteris que informin les polítiques de coordinació a seguir per les àrees de la Diputació a l'efecte d'obtenir una actuació homogènia i aquelles altres que es considerin necessàries per al funcionament de la corporació.

 

Membres de l'actual Comissió Executiva

Els membres de la Comissió Executiva per al mandat 2023-2027 són:

Presidenta

Vocals