Comissió Especial de Comptes

Informació en procés d'actualització.

Composició i funcions

Té la funció d'emetre un informe sobre els comptes anuals de la Diputació i està constituïda per membres dels diferents grups polítics integrants de la corporació.

Activitat

Es reuneix, com a mínim, un cop l'any.

Membres

Tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les comissions informatives i de seguiment i en la Comissió Especial de Comptes amb el nombre de diputats i diputades, proporcional a la seva participació en el Ple, següent:

La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment de membres dels nou grups polítics que la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Generals i Bon Govern, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.

Presidenta: Sra. Marta Farrés Falguera
Presidència suplent: Sr. Dionís Guiteras i Rubio

Vocals:

Informació en procés d'actualització.

Anuncis i Acords

  • Creació de les àrees, de les Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, en proporció al nombre de diputats i diputades que a cada grup polític li correspon al Ple (publicació BOPB).